ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පංචානන්තර්ය පාපකර්ම

පංචානන්තර්ය පාපකර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close