නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය නිවන් දැකිමට අවශ්‍ය ඉන්ද්‍රිය පහ

නිවන් දැකිමට අවශ්‍ය ඉන්ද්‍රිය පහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close