ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කර්මය කරන විට සිදුවූ ආකාරයටම ප්‍රතිපල ලැබීම

කර්මය කරන විට සිදුවූ ආකාරයටම ප්‍රතිපල ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close