නිවන් මග ඥාන 77

ඥාන යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close