නිවන් මග ඥාන

ඥාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close