ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක උපතින් අඳ ගොලු බිහිරි

උපතින් අඳ ගොලු බිහිරි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා