නිවන් මගඥාන අවබෝධක් ඥානය

අවබෝධක් ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා