ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close