නිවන් මගඥාන අනුබෝධ ඥාණය

අනුබෝධ ඥාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා