භාවනාවකර්මස්ථාන න පරෝ පරං නිකුබ්බේථ

න පරෝ පරං නිකුබ්බේථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close