අභිධර්මයරූප විෂය රූප

විෂය රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close