අභිධර්මයරූප හදය රූප

හදය රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close