අභිධර්මයරූප ජීවිත රූප

ජීවිත රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close