අභිධර්මයරූප ආහාර රූප

ආහාර රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close