විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ සහාවස්සන දස්සන සම්පාදය ගාථාවේ තේරුම

සහාවස්සන දස්සන සම්පාදය ගාථාවේ තේරුම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close