නිවන් මග උදයංගම, අත්තංගම,ආස්වාද,ආදිනව,නිස්සරන

උදයංගම, අත්තංගම,ආස්වාද,ආදිනව,නිස්සරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා