අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම පතය ( කර්ම පථය )

කර්ම පතය ( කර්ම පථය ) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close