අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම පහක් එකතුවීම

කර්ම පහක් එකතුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close