අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය අංග සම්පූර්ණ වීම

අංග සම්පූර්ණ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close