භාවනාව වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා

වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා