භාවනාවධ්‍යාන චතුත්ථ උච්චා සයන, මහා සයන

චතුත්ථ උච්චා සයන, මහා සයන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close