පටිච්චසමුප්පාදයජාති ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම

ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close