විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ නාමංච රූපංච පටිස්ස පස්සෝ

නාමංච රූපංච පටිස්ස පස්සෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා