දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා දරන්න සුදුසු නම් ධර්මය

දරන්න සුදුසු නම් ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close