නිවන් මගසතර ආහාර රස තෘෂ්ණාව ඇතිවීම

රස තෘෂ්ණාව ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close