නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය තාඩන පීඩන අර්ථය

තාඩන පීඩන අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා