නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ප්‍රභංග - බිදීයෑම, භංගවිම,කැමැත්ත නැතිවීම

ප්‍රභංග - බිදීයෑම, භංගවිම,කැමැත්ත නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා