සංවේගය ඇතවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close