නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරුවීම

ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close