නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ආශ්චර්යය පෙන්වීම (අසාරයි)

ආශ්චර්යය පෙන්වීම (අසාරයි) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close