නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ වසගයේ පවත්තන්න වැරි බව

වසගයේ පවත්තන්න වැරි බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close