නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය පිරිසිඳ දැනගත්තා ඥාණය පහලවුනා

පිරිසිඳ දැනගත්තා ඥාණය පහලවුනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා