තිට්ටං චරං නිසින්නෝවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close