විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහකරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සයානෝවා යාව තස්ස විගතමිද්ධෝ

සයානෝවා යාව තස්ස විගතමිද්ධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා