ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කර්ම, විශේෂ කර්ම

කර්ම, විශේෂ කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close