දාන කථාපිං ඉදන්මේ- මාගේ ඥාතීන්

ඉදන්මේ- මාගේ ඥාතීන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා