නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ

අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close