භාවනාවමෛත්‍රී හලිද්ද වස්ස සූත්‍රය

හලිද්ද වස්ස සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close