නිවන් මග ධර්ම 147

ධර්ම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close