නිවන් මග දර්ශනයෙන් පහවීම

දර්ශනයෙන් පහවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා