ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දස අකුසලය ප්‍රාණඝාත කිරීම, කරවීම,අනුබල දීම,වර්ණනා කිරීම

ප්‍රාණඝාත කිරීම, කරවීම,අනුබල දීම,වර්ණනා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close