නිවන් මගධර්ම මතකසටහන්

මතකසටහන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close