ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කයෙන් කරන අකුසල්

කයෙන් කරන අකුසල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා