ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සිතින් කරන අකුසල්

සිතින් කරන අකුසල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා