ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක නිග්‍රහ ලැබීමට හේතු

නිග්‍රහ ලැබීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close