නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නේව කල්ල සුක්කං නේව කල්ල සුක්ක විපාකං

නේව කල්ල සුක්කං නේව කල්ල සුක්ක විපාකං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close