විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ඒකා දාඨා තිදස පුරේ ගථාව

ඒකා දාඨා තිදස පුරේ ගථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා