නිවන් මගධර්ම නිරෝධ ධර්ම

නිරෝධ ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close