නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දුක්ඛ සත්‍ය සහ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය

දුක්ඛ සත්‍ය සහ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා