නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දුක්ඛ නිරෝධය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ මාර්ග ආර්ය සත්‍ය

දුක්ඛ නිරෝධය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ මාර්ග ආර්ය සත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා