නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කාමාවචර සහ රූපාවචර අතර වෙනස

කාමාවචර සහ රූපාවචර අතර වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close